اﻓﺮﺍﺩ ﺭﺍ ، ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮﺩ؛ تاﺧﻮﺏ ﺷﻨﺎﺧﺖ...! ﺁﻧﭽﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ، در ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ، از ﺧﻮﺩ ﺑﺮﻭﺯ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ ؛ ﻣﯿﺰﺍﻥ منطﻖ ﺷﺎﻥ ، ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺍﺩﺏ ﺷﺎﻥ ، ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺭﻭﺣﺸﺎﻥ ، ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺷﻌﻮﺭﺷﺎﻥ ، ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﺎﻥ ، میزان اصالت شان ، ﻭ ﺣﺘﯽ ﻣﯿﺰﺍﻥ؛ ﻣﻬﺮ ﻭ ﻣﺤﺒﺖ راستینﺷﺎﻥ ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺭﺍ، نشان ﻣﯽ ﺩﻫﺪ...! آدمیان را تنها در عصبانیت میتوان شناخت.
1398/02/22 - 15:40
دیدگاه
Mahmoodrahimi

بله درسته

1398/02/22 - 15:43
Azi-30

اوهوم

1398/02/22 - 15:44


فیس بوک ایران · قدرت گرفته توسط فیس بوک ایران