برای زندگی «قانون مهربانی» بگذاریم!!! هرکه اخم کند جریمه‌اش لبخند... هر که لبخند بزند پاداشش عشق باشد... قانون مهربانی پاداش و مجازاتش شیرین است...
1398/02/26 - 00:08

فیس بوک ایران · قدرت گرفته توسط فیس بوک ایران