نحوه برخورد با کودکان: یک فضای آرام که کاملا مناسب کودک است را مهیا کنید.آرامبخش پخش کنید.را کمتر در معرض صفحات نمایشی قرار دهید.یککوچک بدهید. با صدای آرام صحبت کنید. کودک خود را از شرایط خاص دور کنید.

1397/11/18 - 10:44 در دانستنی ها


فیس بوک ایران · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس فارسی