نحوه برخورد با کودکان : یک فضای آرام که کاملا مناسب کودک است را مهیا کنید. آرامبخش پخش کنید. را کمتر در معرض صفحات نمایشی قرار دهید.یک کوچک بدهید. با صدای آرام صحبت کنید. کودک خود را از شرایط خاص دور کنید.
1397/11/18 - 10:44 در دانستنی ها

فیس بوک ایران · قدرت گرفته توسط فیس بوک ایران