در بايد دو عامل را هدف زندگی قرار داد : رسيدن به آنچه که می خواهی لذت بردن از آن
1 امتیاز + / 0 امتیاز - 1397/11/21 - 13:40

فیس بوک ایران · قدرت گرفته توسط فیس بوک ایران