اگه بهـ قیـافه باشـه همیشـه یه خـوشگل تر وجـود داره... با کـسی باشـ که کنـارش بهـت خوش میگذرهـ... همــین...
1 امتیاز + / 0 امتیاز - 1397/10/21 - 15:08 در شاپـــــــــرک

فیس بوک ایران · قدرت گرفته توسط فیس بوک ایران