ورود به چت
استاد: در حرکت پرتابی با چه زاویه ای بیشترین برد را خواهیم داشت؟

دانشجو: ۴۵درجه

استاد: آفـــــــرین. چرا؟

دانشجو: نمیدونم استاد تو انگری بیردز که اینطوریه!

خخخخخخخ
آبا 15 1392, 11:59 · در دُختـــَــرپِســـَـــرا

این را پسندیده اند.