no 57davood - فیس بوک ایران
images-1.bin images-16.jpeg images-7.jpeg images.bin
davood

دستانم را جا گذاشتہ ام ،جائے، درجیب هاے پالتوے روزهـــــاے ڪودڪے .... [درباره]

مشخصات

موارد دیگر
davood
564 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

(40 کاربر)
davood
davood
یک شبی را شکست
بی در کوچه لیلی نشست
عشق آن شب مستش کرده بود
فارغ از الستش کرده بود
ای زد بر لب او
پر ز لیلا شد پر او
گفت یا از چه خوارم کرده ای
بر عشق دارم کرده ای ؟
خسته ام زین دل خونم نکن
من که مجنونم ،،، مجنونم نکن !!
نیشتر عشقش به می زنی
دردم از لیلا ست آنهم می زنی ؟
این بازیچه دیگر نیستم
این تو و تو ،، من نیستم
گفت :
ای لیلا یت منم ،،،!
در رگ و پیدایت منم
سالها با لیلا ساختی
من بودم و نشناختی
کردمت صحرا ،،، نشد
گفتم می شوی ،، اما نشد
سوختم در یک یاریت.
غیر لیلا هیچ نباشد ؟
روز و او را صدا کردی،،،ولی
دیدم امشب ،،، گفتم بلی
مطمئن بودم به من میزنی
بر خانه ام در می زنی

جان این لیلا که کرده بود
درد عشقش کرده بود
مرد راهش باش تا کنم
چو لیلی ،،،،

37 دیدگاه · 1399/02/27 - 22:42 29 +
davood
davood
ماهم شڪسته خاطرو بوده ایم
ماهم طره جانانه بوده ایم
بر خشڪ ما به حقارت نظر مڪن
ما هم رفیق بوده ایم[لینک ضمیمه]
دیدگاه · 1399/06/29 - 01:48 در A-D-M 8 +
davood
davood
در ڪوهــے بـــه
مے ڪــــــــند
گــــــــــــــــــدازه اش
مے گـــــــــــــــــدازدم
و مــن تر از همیشـــــه
در مے جـــوشـــــــــــــم !
دیدگاه · 1399/06/29 - 01:21 در A-D-M 8 +
davood
davood
آغــــــــــوشے دارم ،،،
تـــهـــے از افق هـــاے
و ڴــــــــــــرده اے ،،،
ڪہ از زیـــــر بــــار هیچ
تهــــــے نــــــــــــڪرد
درد را بوســـــــــــید
وبــــر سینــــــه خوش ظاهران !
دســـــت زد ـ ـ ـ !
دیدگاه · 1399/06/29 - 01:11 در A-D-M 6 +
davood
davood

بـــے ، ، !

در مـــــــــن مپیــــــــــــــــــــــــچ
و از هیــــــــــچ
8 دیدگاه · 1399/06/29 - 01:00 در A-D-M 7 +
davood
davood
دۍ بـــا چـــــــراغ ـ ـ ـ
و مــن با در دل
از چــــــــراغ مے گیـــــــــرم
بـــــــــاغے از ڪہ پیش چشمانم
و بـــرگ گســــترده اســـــــت !!!
دیدگاه · 1399/06/28 - 02:22 در A-D-M 7 +
davood
davood
مـــــاندن به هر
پــرسش بی رحمی ســت
را بر مے گزینند
و حقــــــیران بـــه
تـــــن بــــــه مے دهــــند !
و پیشانے پـــاڪ
مے بوســــــم و مے گــــویم
مانـــــدن بـــه هر
بــے رحمـے ســـــــــــــت !!!
دیدگاه · 1399/06/28 - 02:12 در A-D-M 6 +
davood
davood
دیـــــــریســــــــت ،،،
چون بـــادپــای
بـــہ از مقــــــابل دیدگانـــــم
چــــونان اے زیـــبا
در اســـــــــت
و گــــرد مرڪـــب رهـــــــوارش ،،،
بـــر گنــــــبد قلــب منقلــــــبم
فــــــرو مے نشیـــــــــــند ـ
دیدگاه · 1399/06/28 - 02:02 در A-D-M 6 +
davood
davood
مــــرده پرســــــــــت نی ام !
ڪہ اگـــر نـــہ این بــــــود
در حافـــــــــــــظہ ام ،،ـ
هـــا فـــــــراوانند !
مـــــــرده پرســــــت نی ام ،،،
ڪہ اگـــــر نــہ این چنــــــین بود
را مے پـــرستیـــــــدم !!!
دیدگاه · 1399/06/28 - 01:54 در A-D-M 6 +
davood
davood
در تــــــــــو ...
فــــــــــــــــروزان اســـــت ڪہ
استــــــــــخوان جــــانم را
مے گـــــــــدازد و قــــطره
بـــر روح مجـــروحم
مے چـــــــــــــــــــڪد ـ
دیدگاه · 1399/06/28 - 01:42 در A-D-M 8 +
davood
davood
ذوق را ڪجا بردے
عشق و و دفتر و
نـــــڪرد ـ؟
دیدگاه · 1399/06/27 - 02:51 در A-D-M 6 +
davood
davood
برای خریدن
هر ڪسے هر داشت آور د !
دیوانه ای ! چو هیچ نداشت
( گمان ڪردن چون هیچ ندارد مے گرید )
اما هیچ ڪس ندانست ڪه ،،،
قیمت عشق است !!!
دیدگاه · 1399/06/27 - 02:47 در A-D-M 9 +
davood
davood
، ، ،
فهـــــــــــــــم نفهمــــــــــــــــــــیدن هاســـت
سعـــــــــــــــــــادت با مـــاســــــــــت
در نبنــــــــــدیم بــه
در نبنـــــدیم بـــه پر مهر
زنــــــــدگے پــذیرائےِ از اســـت ـ


دیدگاه · 1399/06/27 - 02:01 در A-D-M 6 +
davood
davood
طلـــــــــــــــــــــسم امشــــــــــب
خواهــــــــد شـــــد
سفــــــــــــــــــره اے ڪہ بــــــــود
بســـــــــــــــته خـــواهــــــــــد شـــــــد
همـــــــان اے ڪہ قلـــــڪ نداشـــت
خـــــــــواهــــــــــــد رفــــــــــت
آمـــــده بـــودم ، پـــــیاده خواهـــم رفـــــت ـ

دیدگاه · 1399/06/26 - 23:26 در A-D-M 4 +
davood
davood
، ، ،
بهتــــــــــــــرین شـــــــــــڪل اســـــت
ڪـــــــــــــردن ،،،
انســـــــــــــــانی قـــــوۍ مۍ طلـــــــــــــبد و
انــــــــــــــسانۍ قــــــــوۍ تر برای اینــــــــــــــڪه
را ببخـــــــــــــــشد ـ ـ ـ
دیدگاه · 1399/06/26 - 12:29 در A-D-M 7 +
davood
davood
مــــــــا را , همیــــــــــن ،،،
مے ݣــــــــــــــــــــشد

دیدگاه · 1399/06/26 - 11:39 در A-D-M 6 +
صفحات: 1 2 3 4 5