no 57davood - فیس بوک ایران
images-1.jpeg images-5.jpeg images-1.bin images-16.jpeg
davood

دستانم را جا گذاشتہ ام ،جائے، درجیب هاے پالتوے روزهـــــاے ڪودڪے .... [درباره]

مشخصات

موارد دیگر
davood
1243 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

(60 کاربر)
davood
davood
گفت ڪ گرگۍ خیره سر،،هست در نهاد هر بشر
لاجرم جاریست سترگ ، روز و شب مابین این انسان وگرگ
چاره این ڪار نیست ، صاحب داند چاره چیست
اۍ بسا انسان وپریش ، سخت پیچیده گلوۍ خویش
وۍ بسا زور آفرین ، هست در چنگال گرگ خود
هرڪه گرگش را دراندازد به ، رفته رفته مۍشود انسان پاڪ
آنڪه با گرگش مۍڪند ، خلق وخوۍ گرگ پیدا مۍڪند
وآنڪه از گرگش خورد هردم ، گرچه مۍنماید گرگ هست!
در جان گرگت رابگیر،واۍ اگر این گرگ گردد باتو پیر
روز گرڪه باشۍ همچو شیر،ناتوانۍ در گرگ پیر
گر یڪدگر را مۍدرند ، گرگ هاشان ورهبرند
اینڪه انسان است ابنسان ، گرگها مۍڪنند
وآن ڪه باهم محرمند،،،،،
4 دیدگاه · 1400/04/5 - 14:32 در A-D-M 12 +
davood
davood
بوسعید, ڪیست ڪه از رسید؟
بر پنجره مۍڪوبد ;
چشم را ڪنیم
پشت در است !
دیدگاه · 1400/05/30 - 01:21 در A-D-M 11 +
davood
davood
شاخه اۍ چید ،،،
در گذاشت
بعد ،،، روۍ نوشت
ما براۍ ڪردن آمدیم !
دیدگاه · 1400/05/30 - 01:14 در A-D-M 12 +
davood
davood
در اتوبان
هروله اۍ ڪرد و گذشت
زاهدۍ چپ شد و
پنجره گرفت !
دیدگاه · 1400/05/30 - 01:06 در A-D-M 12 +
davood
davood
اۍ شڪوه پیش چشمانت
روح خورده ام را از شب گیر
رشڪ مرغان در باد شد پرواز من
تا شدم در تارو پود عشقت اسیر
طرح لبخند غیورت مثل دلپذیر
من همان باز, بلند , تاریخۍام
از نشستن روۍ بازوۍ ناگزیر
ڪوچه هفت شهر عاشقۍ را گشته ام
مثل پیدا نڪردم اۍ بۍنظیر
اۍ آسمانۍ با نگاه روشنت
را دادۍ به شب هاۍ !
دیدگاه · 1400/05/27 - 21:09 در A-D-M 6 +
davood
davood
چون چشم ندارند ببینند
همواره بر آنند ڪه ببینند
در ڪوچه یلدایی دلت را
چون شب پره خواهند ڪه ببینندـ
از و رگ درد مزن دم ڪه
خواهند را بۍرگ و بۍدرد ببینند
شگفتۍست ڪه بۍراهه نشینان
از راه ره آورد ببینند
سیلۍ ز سیه جامه روان است
روشن تر اگر این گرد ببینند
تا خاطر گلدان, لب تاقچه است
نیست اگر باغچه را ببینند
اۍ غنچه اۍ سوخته اۍ دل ،مگذار تورا زردرخان ببینند
امید من آنست ڪه در یڪروز،،چون دیده گشودند ڪمی ببینند،
دیدگاه · 1400/05/25 - 15:36 در A-D-M 11 +
davood
davood

#شهر-خالی ڪوچه خالۍ جاده خالۍ

جام خالۍ ۍ ساغرو خالۍ
ڪردن دسته دسته آشنایان
باغ خالۍ باغچه خالۍ شاخه ها و خالۍ
واۍ از ڪه یار از مۍترسد
عاشق از دیدار مۍترسد
از جاده هموار مۍترسد
بشڪست و درد از حد گذشت
این طبیب از دیدن مۍترسد
سالهای برمن و تو گذشت
آشنا شد شور دل از سر گذشت
ها خشڪید ودریا را دم گرفت
آسمان ما را بدست ڪم گرفت

ها جوشۍ ندارد عشق ندارد
برمن و ( ) و بر ناله هایم
هیچڪس ندارد ـ ـ ـ
دیدگاه · 1400/05/25 - 14:34 در A-D-M 13 +
davood
davood

طفلکی ا مردم افغانستان الان چه حالۍ دارن ؟!؟

2 دیدگاه · 1400/05/24 - 02:01 در A-D-M 13 +
davood
davood

گر ڪسۍ گوید

ڪه بحر چراشوریده و
1 دیدگاه · 1400/05/22 - 00:41 در A-D-M 11 +
davood
davood
همه ما دو نوع در داریم ،،
2 دیدگاه · 1400/05/22 - 00:34 در A-D-M 10 +
davood
davood

از مست شد

خواست ڪه شڪند شڪست
1 دیدگاه · 1400/05/22 - 00:19 در A-D-M 12 +
davood
davood

ڪم مانده است ڪنم بر سر هایی ڪه از گسل

1 دیدگاه · 1400/05/21 - 01:00 در A-D-M 13 +
davood
davood

خاڪ مایه درونم را به فروریخته اند

در هیچ من ،،،
1 دیدگاه · 1400/05/21 - 00:49 در A-D-M 13 +
davood
davood

من در شڪوفه خیز تو

،،آرامش ازدست رفته خویش را باز خواهم یافت
1 دیدگاه · 1400/05/20 - 01:19 در A-D-M 13 +
davood
davood

یڪ روز از این خواهم ڪوچید

چون به لاله زار خواهم ڪوچید
1 دیدگاه · 1400/05/20 - 01:03 در A-D-M 14 +
davood
davood
شب بخیر اۍ شرح من ـ ـ ـ
دیدگاه · 1400/05/18 - 01:39 در A-D-M 13 +
صفحات: 1 2 3 4 5