no 57davood - فیس بوک ایران
images-1.jpeg images-5.jpeg images-1.bin images-16.jpeg
davood

دستانم را جا گذاشتہ ام ،جائے، درجیب هاے پالتوے روزهـــــاے ڪودڪے .... [درباره]

مشخصات

موارد دیگر
davood
1243 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

(60 کاربر)
davood
davood
گفت ڪ گرگۍ خیره سر،،هست در نهاد هر بشر
لاجرم جاریست سترگ ، روز و شب مابین این انسان وگرگ
چاره این ڪار نیست ، صاحب داند چاره چیست
اۍ بسا انسان وپریش ، سخت پیچیده گلوۍ خویش
وۍ بسا زور آفرین ، هست در چنگال گرگ خود
هرڪه گرگش را دراندازد به ، رفته رفته مۍشود انسان پاڪ
آنڪه با گرگش مۍڪند ، خلق وخوۍ گرگ پیدا مۍڪند
وآنڪه از گرگش خورد هردم ، گرچه مۍنماید گرگ هست!
در جان گرگت رابگیر،واۍ اگر این گرگ گردد باتو پیر
روز گرڪه باشۍ همچو شیر،ناتوانۍ در گرگ پیر
گر یڪدگر را مۍدرند ، گرگ هاشان ورهبرند
اینڪه انسان است ابنسان ، گرگها مۍڪنند
وآن ڪه باهم محرمند،،،،،
4 دیدگاه · 1400/04/5 - 14:32 در A-D-M 12 +
davood
davood
از میان زندگۍ ،، ،، بیــا
ڪن خودت را
از زحمت این
با بیا به
اگر دلت براۍ هایت ،، تنگ شد
و اگر نشد ،، ،، یڪ مشت
بر خانه ات ،، ،، بپاش
تا گربه هاۍ
3 دیدگاه · 1400/04/30 - 00:33 در A-D-M 10 +
davood
davood

خدایا ڪن تا

را ڪه به رویم
ندانسته
و درهایی را برویم اۍ
به نگشایم ،
3 دیدگاه · 1400/04/27 - 00:44 در A-D-M 12 +
davood
davood
چه ڪسۍ آبۍ حیاط شما را
اســـت ؟
چه ڪسۍ هاۍ اتاق شما را
پرده هاۍ آویخته است
نگاهم ڪن !
من به تو نیازمندم
نگاه تو
تمام سۏال هاۍ مرا
مۍگوید ـ
دیدگاه · 1400/04/27 - 00:16 در A-D-M 9 +
davood
davood
گر
آنۍ ڪه بجویی دلم
بجــــوۍ
ورنـــــه بجویۍ
و گرفت !
1 دیدگاه · 1400/04/26 - 23:48 در A-D-M 14 +
davood
davood
باغبانۍ ڪه حامۍ بود
باغ را مۍڪرد
باغ می مرد و باغبان
!درد این را نمۍدانست
دل این باغبان بۍ
معنۍ را نمۍدانست ـ
2 دیدگاه · 1400/04/26 - 23:33 در A-D-M 10 +
davood
davood
در دل
خـــاڪ تیره و
جاۍ بابونه مۍروید
جاۍ هــــــــاۍ ارغوانۍ رنگ
دشنــــه هاۍ مۍرویــــــد ـ
2 دیدگاه · 1400/04/26 - 01:28 در A-D-M 12 +
davood
davood
ابـــرهـــــــا بۍ برڪت
دشت هاۍ پر تشویش
جاده هـــا هـــاۍ بۍ
هـــــا گام هاۍ ز خویش !
2 دیدگاه · 1400/04/24 - 01:04 در A-D-M 13 +
davood
davood
هـــــــــا از صفـــــــــاۍ خالۍ
خانه هـــــــــا بۍ دل خاموش
چشم هــــــا پاسخۍ به پرسش
دست هـــا با هم آغوش !
3 دیدگاه · 1400/04/24 - 00:56 در A-D-M 13 +
davood
davood
سالـــها مۍبرد
تــا
جاذبه است
و قدرت ـ
25 دیدگاه · 1400/04/22 - 01:28 در A-D-M 11 +
davood
davood
خوابیم و و دگر هیچ
تڪرار و دگر هیچ
بر شانه نورسته این
یڪ میوه ڪالیم و دگر
گویاتر از و آبیم
و زلالیم و دگر هیچ
دشتۍ ز شڪوفایی
باغی ز نهالیم و دگر هیچ
دل خویشیم
مستقبل و و دگر هیچ
یڪ چند خط و چند
یڪ مشت و دگر هیچ ـ
7 دیدگاه · 1400/04/22 - 01:06 در A-D-M 11 +
davood
davood
هیچ اۍ
از خود نمایۍ نمۍڪند
سۍ نما مۍشوۍ
نڪند بلیطم شود
و از تو بۍخبر بمانم
، ، ،
خودڪار ڪه
خودت را
برایم ـ
ناهیدیوسفی
2 دیدگاه · 1400/04/22 - 00:38 در A-D-M 12 +
davood
davood
به بیاور
ڪه
بۍ دلیل
به ڪار نمۍگرفت
اما
ڪمان ڪشۍ مۍڪنۍ
به سمت و
ڪه هیچ ۍ
نمۍڪند !
3 دیدگاه · 1400/04/22 - 00:18 در A-D-M 10 +
davood
davood
غیرت است
وقتۍ ممڪن نیست
چــه آســـان مۍخوانند
زلیخـــــــــا را !!!
دیدگاه · 1400/04/19 - 01:31 در A-D-M 15 +
davood
davood
با , دل اگر خدا را
و فلق و یڪۍست
این ،، خویش خدا مۍدانند
اینجا سند و قصه و یڪۍست
از حق هرچه گرفتند به ڪار
در خلقت رستم و یڪۍست
گر ڪنۍ خدا را بینۍ
درڪش نڪنۍ ،،، و یڪۍست ـ
دیدگاه · 1400/04/18 - 01:13 در A-D-M 13 +
davood
davood
بــــــــــاران
ڪه از پیش مۍآئۍ
توضیـــح بــــــده
دیدگاه · 1400/04/18 - 00:54 در A-D-M 13 +
صفحات: 2 3 4 5 6