no 57davood - فیس بوک ایران
images-1.jpeg images-5.jpeg images-1.bin images-16.jpeg
davood

دستانم را جا گذاشتہ ام ،جائے، درجیب هاے پالتوے روزهـــــاے ڪودڪے .... [درباره]

مشخصات

موارد دیگر
davood
1243 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

(60 کاربر)
davood
davood
گفت ڪ گرگۍ خیره سر،،هست در نهاد هر بشر
لاجرم جاریست سترگ ، روز و شب مابین این انسان وگرگ
چاره این ڪار نیست ، صاحب داند چاره چیست
اۍ بسا انسان وپریش ، سخت پیچیده گلوۍ خویش
وۍ بسا زور آفرین ، هست در چنگال گرگ خود
هرڪه گرگش را دراندازد به ، رفته رفته مۍشود انسان پاڪ
آنڪه با گرگش مۍڪند ، خلق وخوۍ گرگ پیدا مۍڪند
وآنڪه از گرگش خورد هردم ، گرچه مۍنماید گرگ هست!
در جان گرگت رابگیر،واۍ اگر این گرگ گردد باتو پیر
روز گرڪه باشۍ همچو شیر،ناتوانۍ در گرگ پیر
گر یڪدگر را مۍدرند ، گرگ هاشان ورهبرند
اینڪه انسان است ابنسان ، گرگها مۍڪنند
وآن ڪه باهم محرمند،،،،،
4 دیدگاه · 1400/04/5 - 14:32 در A-D-M 12 +
davood
davood
ڪــــه شـــدۍ
ها را نشـــــــــــمار
جام و و ڪاسه و یڪۍست ـ
4 دیدگاه · 1400/04/18 - 00:47 در A-D-M 12 +
davood
davood
ڪه شدۍ
مپرس این ڪیست
سقف و مسجد و یڪۍست ـ
دیدگاه · 1400/04/18 - 00:44 در A-D-M 12 +
davood
davood
اۍ
پس ڪۍ به مۍرسۍ
و چون به پایان رسیــــدۍ
چــــــگونه باید ؟
دیدگاه · 1400/04/16 - 00:34 در A-D-M 12 +
davood
davood
یڪ جایی خودم را ڪرده ام
ڪه تا بیایم را ڪنم
گشـــــــــــــته ام !
دیدگاه · 1400/04/15 - 00:40 در A-D-M 10 +
davood
davood
قصــــه تلــــــــــخۍست
امـــــــــا از ڪــــ، مۍنــــــــــــــالم !
خـــــودم بــودم
در یهودا را ـ
3 دیدگاه · 1400/04/15 - 00:29 در A-D-M 9 +
davood
davood
مســـت وقتۍ بوۍ مۍداد
حــــــــــــــس ڪــــــــــــــــردم
ڪـــه این پــر پــــر مۍڪــــند
یـــــڪروز را ـ ـ ـ
دیدگاه · 1400/04/15 - 00:25 در A-D-M 9 +
davood
davood
مرا خود ساخت
چــون موسۍ ڪه را
نخـــواهم ڪـــرد
چــــــون دریـــــــا را ـ ـ ـ
2 دیدگاه · 1400/04/15 - 00:21 در A-D-M 8 +
davood
davood
نرگس مردم داشت ، مۍفروخت
با همان چشمی ڪه مۍزد ، مۍفروخت
چون پرده دارۍ ، در عمر
داشت را به مشتی عالم مۍفروخت
زندگی این طماع ناخن خشڪ پیر
را همچو ناب ڪم ڪم مۍفروخت
در تمام رفته بر ما
مۍخرید از ما و مۍفروخت ـ
دیدگاه · 1400/04/11 - 01:22 در A-D-M 13 +
davood
davood
یادش بخیر
ڪه تا
با مۍنشستم
از بۍخبر
اڪنون ڪه مۍدمد
سحر از سوۍ
بینــم گذشته
ز بۍخبر
این سان ڪه خواب
از راه مۍبرد
ترسم ڪه بگذرد از
بۍ خبر ـ
دیدگاه · 1400/04/11 - 01:13 در A-D-M 13 +
davood
davood
عاشقــــــــــــــــــان را سر
بــــــه عجــــــــــب اسـت
دادن نــــــــــه عجـــــــــب
ســـــــر عجـــب اســـت ـ
دیدگاه · 1400/04/11 - 01:01 در A-D-M 12 +
davood
davood
نیمه ڪاره مانده اۍ
و به هیچ اۍ
نرسیده اۍ !
ڪن ، غروب
پۍ شڪسته را
شاید تو
در سطر سطر
خط خورده باشد
و را

با خودش برده باشد !
2 دیدگاه · 1400/04/10 - 01:06 در A-D-M 12 +
davood
davood
یڪ عمل خود نیست
اگر واقعأ ڪسی را دوست داشته باشۍ
به او وفادار مۍمانۍ ـ

دیدگاه · 1400/04/7 - 02:05 در A-D-M 8 +
davood
davood
ز سر بگذشت آب دیده اش
از من
مگو وقتی دل ای بودش
چــــــــــــــهاا ڪـــــــــــــــــــــردم
گفت ;
درمـــانۍ ندارد درد
مۍگفت
خود را ڪشتم و خود ڪردم ـ
دیدگاه · 1400/04/6 - 02:12 در A-D-M 10 +
davood
davood
چـــــــــــها با خود
دور از جانان خود ڪردم !
مــــگر ڪند اینــــــــها
ڪه با جان خود ڪردم ـ
6 دیدگاه · 1400/04/6 - 02:00 در A-D-M 9 +
∞♡ خورشید ♡∞
∞♡ خورشید ♡∞
2 دیدگاه · 1400/04/5 - 14:49 در A-D-M 15 +
باز نشر توسط 57davood
صفحات: 3 4 5 6 7