no Pariae_ - فیس بوک ایران
500x326_1580383924468555.jpg 500x583_1580384056395516.jpg 236x293_1581425661267699.jpg
Pariae_

مشخصات

موارد دیگر
Pariae_
7 پست

دنبال‌کنندگان

Pariae_
Pariae_
زمستان شبیه بغض هایم بود؛ سرد بود!
آنقدر سرد که یخ بست...
ماند و ماند...
آنقدر جمع شد...
آنقدر نبارید...
شد برف!
حتی بعد از باریدن هم سیاهی و گرفتگی دل، پشت سفیدی برف پنهان ماند!
زمستان شبیه بغض های یخ بسته ام بود که بارید اما باز هم کسی ندید...
زمستان شبیه من بود...
باریدم و همه ذوق کردند!
یخ بستم و آدم برفی ساختند از سرمایِ دلم...
زمستان را هیچکس ندید مثلِ من...!
Pariae_
Pariae_
بعضی‌ها ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻓﺮﺍﻣﻮشﺷﺎﻥ ﻛﺮﺩﻩﺍﻳﻢ ...
ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﻰ ﺣﺮﻓﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﻰﺁﻳﺪ ،
ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻧﻴﻢ
Pariae_
Pariae_
زخم‌ها خوب می‌شوند، جایشان
کم‌کم از بین می‌رود...

ولی یک زنگ تلفن
برای برگرداندنِ تمام دردها کافیست...!
Pariae_
Pariae_

آدم هایِ بی معرفتی هستیم !
زود برایِ هم تکراری می شویم
زود از هم خسته می شویم .
انگار عاشق شدن را یادمان نداده اند
پایِ حرف ماندن را ،
وفاداری را ؛
یادمان نداده اند .
اولش برای به دست آوردنِ هم ،
به هر دری می زنیم
به هم که رسیدیم ؛
مقایسه می کنیم ،
دنبالِ عیب هایِ هم می گردیم ،
و راحت از هم سیر می شویم .
انصافا که آدم هایِ بی اراده و
سر درگمی هستیم ،
به حرف و قول هایمان
هیچ اعتباری نیست .
ما یک مشت بازنده ایم
که انتقامِ نداشته هایمان را ؛
از رابطه ها و آدم هایِ بی گناه
می گیریم ...

Pariae_
Pariae_

سکوت کن...
فرقی نمیکند از روی رضایت باشد یا دلخوری،
این مردم از سکوت
کمتر داستان می سازند...!

سکوت خطر ناکتر از حرف های نیشدار است !!
بدون شک کسی که سکوت می کند ،
روزی حرف هایش را سرنوشت به شما خواهد گفت ..
گاهی سکوت
شرافتی دارد که گفتن ندارد ...
سکوت در اثر بستن دهان نیست؛
در اثر باز کردن فکر است،
هر چه فکر بازتر، سکوت بیشتر،
هر چه فکر بسته تر، دهان بازتر.....

500x326_1580383924468555.jpg
Pariae_
Pariae_

من یاد گرفته ام که هیچ فرقی نمی‌کند چه قدر خوب و وفادار باشم،
زیرا همیشه کسانی هستند که لیاقتش را ندارند!
من آموخته‌ام کسانی را که دوستشان دارم، خیلی زود از دست می‌دهم و کسانی را که بود و نبودشان برایم اهمیتی ندارد، همیشه در کنارم خواهم داشت!
ولی هرگز فلسفه‌ی هیچکدامشان را درنیافتم.


500x583_1580384056395516.jpg
Pariae_
Pariae_
چه خوب می شد اگر می شد از اینکه زنده ایم همیشه خوشحال باشیم : )
236x293_1581425661267699.jpg