دِلِ مَـــــن
کُــــلــبـــۀ بـــارانــیـستـــــــ ...
وَ تُـــــو ،
آن بـــارانِ بــــی اِجــــازهِ ای ؛
کِــــه نـاگــــهــــان دَر اِحــســــاسِ مَـــــــن ،
چِـــکِّــــــه مـــــی کُـــنــــ

کاربران گروه

مدیران گروه

برچسب‌های کاربری

Shoke baran

گروه عمومی · 4 کاربر · 8 پست

پستی وجود ندارد

پستی با مشخصات درخواستیِ شما یافت نشد.