no aaaa - فیس بوک ایران
1614542887710981843.jpg 1614447011482824840.jpg 1614289151707547209.jpg 10531452348171889351.png
Sam.komeyl

مشخصات

موارد دیگر
Sam.komeyl
6 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

(15 کاربر)
Sam.komeyl
Sam.komeyl
حاضرم ناز تو را به قیمت جان بخرم

چه بلایی شده ای ،کاش بیایی به سرم
1614542887710981843.jpg
Sam.komeyl
Sam.komeyl
شبتون ماه
یک سری فیلمارو نباید دوبار دید کـه تاثیرشو از دست نده
یک سری آدما هم همینطور …
1614447011482824840.jpg
دیدگاه · 1399/12/9 - 23:14 7 +
Sam.komeyl
Sam.komeyl
دلـتنگـی مـردهـا ماننـد زن هـا
از خیـسی بـالشـتشـان مشـخص نـمی شـود..
از لبـاس هـای گـشاد، مـوهای کوتـاه و چـشم هـای بـی فـروغشـان مشـخص نمـی شـود
دلتـنـگی مـردهـا را از جـا سیگـاری پر شـده کـنار تخـت خـوابشـان مـی فهـمی
از چشـم هـای سـرخ بی خوابـشان ، از جـملهـ های کـوتاه و لبـخندهـای تصـنعـی شـان مـی فهـمی
از موهـای ژولـیده و بـهم ریخـته ، آسـتین هـایی که دکـمه هـایش بسـته نـشده و لبـاس هـایی کـه اتـو کشیـده نـیستد !
دلتنـگی
1614289151707547209.jpg
دیدگاه · 1399/12/8 - 01:41 4 +
Sam.komeyl
Sam.komeyl
شبتون ماه
مرا به تاریخ خودم ببر
تاریخی که در آن
رقاصه‌های زیبا می‌رقصند
تاریخی که بوسه‌های ناب دارد
برهنگی‌های پاک
آوازهای زیبا
پشت رودخانه‌های خروشان
مرا به تاریخ خودم ببر
به تاریخی که
10531452348171889351.png
1 دیدگاه · 1399/12/7 - 22:39 10 +
Sam.komeyl
Sam.komeyl
ازاحساسِمیخواهد،
1613478361914471774.jpg
[لینک پیوستی]
دیدگاه · 1399/12/7 - 01:09 7 +
Sam.komeyl
Sam.komeyl
چُنان نَمـاند !
چنین نیز نخواهد ماند...????
زندگے قوۍست !
قوۍ تر از آن که فکرش را بکنۍم.
اگـر هزار بار هم ویرانش کنیم،
باز از نو جوانه مۍزند .
از نو شکوفا مۍشود و خودش را
تر و تازه مۍکند.
دوباره از صبح فردا روزنه هاۍ امید پدیدار مۍشوند
1614100487914044084.jpg
5 دیدگاه · 1399/12/6 - 01:16 6 +