شما ڪہ مٺفـــــاوٺ هسٺیدبا دلنـــــوشتہ ھـــــاے زیباے خـــــود مارا شـــــریڪ لحــــــــــظه هاے نـــــاب ڪنید
، ، ،
آدم ها ، دائم ، مے روند
آدم هاۍ دنیاۍ مجازۍ

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

برچسب‌های کاربری

A-D-M

گروه عمومی · 38 کاربر · 7385 پست
∞♡ خورشید ♡∞
∞♡ خورشید ♡∞
دیدگاه · 1400/07/20 - 17:00 در A-D-M 5 +
∞♡ خورشید ♡∞
∞♡ خورشید ♡∞
2 دیدگاه · 1400/07/13 - 20:12 در A-D-M 10 +
∞♡ خورشید ♡∞
∞♡ خورشید ♡∞
دیدگاه · 1400/07/13 - 19:53 در A-D-M 8 +
∞♡ خورشید ♡∞
∞♡ خورشید ♡∞
آن بخت گریزنده
دمی امد و بگذشت
غم بود
که پیوسته
نفس در نفسم بود ... {-35-}

دیدگاه · 1400/07/13 - 19:23 در A-D-M 9 +
∞♡ خورشید ♡∞
∞♡ خورشید ♡∞
غمگینم
اخر امروز نگفتم
نگفتم دوستت دارم
از خودم خجالت می کشم
از خودم فرار می کنم
که دیر کردم
دیر گفتم و امروز رفت ... {-35-}

دیدگاه · 1400/07/13 - 19:15 در A-D-M 8 +
∞♡ خورشید ♡∞
∞♡ خورشید ♡∞

{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}
2 دیدگاه · 1400/07/13 - 14:41 در A-D-M 6 +
∞♡ خورشید ♡∞
∞♡ خورشید ♡∞
دیدگاه · 1400/07/12 - 20:32 در A-D-M 9 +
∞♡ خورشید ♡∞
∞♡ خورشید ♡∞
دیدگاه · 1400/07/12 - 20:29 در A-D-M 10 +
∞♡ خورشید ♡∞
∞♡ خورشید ♡∞
دیدگاه · 1400/07/12 - 20:27 در A-D-M 9 +
∞♡ خورشید ♡∞
∞♡ خورشید ♡∞

چه شد در من نمی دانم

فقط دیدم پریشانم
فقط یک لحظه فهمیدم
که خیلی دوستت دارم ... {-35-}
دیدگاه · 1400/07/12 - 19:52 در A-D-M 4 +
∞♡ خورشید ♡∞
∞♡ خورشید ♡∞
دیدگاه · 1400/07/12 - 19:47 در A-D-M 3 +
∞♡ خورشید ♡∞
∞♡ خورشید ♡∞
دیدگاه · 1400/07/12 - 19:42 در A-D-M 3 +
∞♡ خورشید ♡∞
∞♡ خورشید ♡∞
بغض هایم را
به اسمان سپرده ام
خدا به خیر کند
باران امشب را ... {-35-}
دیدگاه · 1400/07/12 - 17:15 در A-D-M 6 +
∞♡ خورشید ♡∞
∞♡ خورشید ♡∞

مدامم مست می دارد

نسیم جعد گیسویت

خرابم می کند هر دم
فریب چشم جادویت ... {-35-}

دیدگاه · 1400/07/12 - 17:07 در A-D-M 6 +
∞♡ خورشید ♡∞
∞♡ خورشید ♡∞
دیدگاه · 1400/07/12 - 17:00 در A-D-M 6 +
∞♡ خورشید ♡∞
∞♡ خورشید ♡∞
ز کدام ره رسیدی ؟
ز گدام در گذشتی ؟
که ندیده دیده
نا گه به درون دل فتادی ... {-35-}
دیدگاه · 1400/07/12 - 16:53 در A-D-M 6 +
صفحات: 4 5 6 7 8