no dA248z56f9 - فیس بوک ایران
****

مشخصات

موارد دیگر
****
21 پست

دنبال‌کنندگان

****
****

//////

قدر همو بدونیم

****
****
//////

برقراری عزیز .. ای جون دل
****
****
//////

#پستای_قبلم_ببین_خوشت_اومد_فالو_کن
2 دیدگاه · 1399/11/11 - 00:14 13 +
****
****
//////

#تنهایی
دیدگاه · 1399/11/11 - 00:04 9 +
****
****
//////

ادم های دلتنگ همیشه شکننده و زود رنجن چون یگبار برای همیشه ق...
دیدگاه · 1399/11/10 - 19:54 11 +
****
****
//////

دیدگاه · 1399/11/10 - 19:47 9 +
****
****
//////

آه زمین چه کوچک  زخم چه بزرگ....#داریخماق#گیزلین_درد#سن_سیز
دیدگاه · 1399/11/10 - 19:41 10 +
****
****
//////

#مخاطب_خاص_قلبم ❤
دیدگاه · 1399/11/10 - 00:29 7 +
****
****
//////

****
****
//////

دیدگاه · 1399/11/10 - 00:09 7 +
****
****
//////

****
****
//////

دیدگاه · 1399/10/19 - 01:45 7 +
****
****
//////

#خاصترین
دیدگاه · 1399/10/19 - 01:36 6 +
****
****
//////

به خوشحالی از ته دل نیازمندیم...
دیدگاه · 1399/10/19 - 01:22 6 +
****
****
//////

صفحات: 1 2