no parviz - فیس بوک ایران
narcissus-poisoning.jpg اوست-نشسته-در-نظرd.jpg 7447b5e6c06e90f80764382506fd7b7f.jpg 10469358_1482156648668805_2208835095600118875_n.jpg
پرویز حاجی

مشخصات

موارد دیگر
پرویز حاجی
27 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

پرویز حاجی
پرویز حاجی

جانم

narcissus-poisoning.jpg
پرویز حاجی
پرویز حاجی

پسرم ! از دوستى با احمق بپرهيز، چرا كه مى خواهد به تو نفعى رساند اما دچار زيانت مى كند. حضرت امام علی (ع)

پرویز حاجی
پرویز حاجی

زبان عاقل در پْشت قلب اوست، و قلب احمق در پْشت زبانش قرار دارد. رحضرت امام علی (ع)

پرویز حاجی
پرویز حاجی

از كفّاره گناهان بزرگ، به فرياد مردم رسيدن ، و آرام كردن مصيبت ديدگان است. حضرت امام علی (ع)

پرویز حاجی
پرویز حاجی

هر فريب خورده اى را نمى شود سرزنش كرد.حضرت امام علی (ع)

پرویز حاجی
پرویز حاجی

ناتوان ترين مردم كسى است كه در دوست يابى ناتوان است، و از او ناتوان تر آن كه دوستان خود را از دست بدهد. حضرت امام علی (ع)

پرویز حاجی
پرویز حاجی

اگر بر دشمنت دست يافتى، بخشيدن او را شكرانه پيروزى قرار ده. حضرت امام علی (ع)

پرویز حاجی
پرویز حاجی

با مردم آن گونه معاشرت كنيد، كه اگر مْرديد بر شما اشك ريزند، و اگر زنده مانديد، با اشتياق سوى شما آيند. حضرت امام علی (ع)

پرویز حاجی
پرویز حاجی

صدقه دادن دارويى ثمر بخش است، و كردار بندگان در دنيا، فردا در پيش روى آنان جلوه گر است. حضرت امام علی (ع)

پرویز حاجی
پرویز حاجی

سينه خردمند صندوق راز اوست و خوشرويى وسيله دوست يابى، و شكيبايى، گورستان پوشاننده عيب هاست. و يا فرمود: پرسش كردن وسيله پوشاندن عيب هاست ، و انسان از خود راضى، دشمنان او فراوانند. حضرت امام علی (ع)

پرویز حاجی
پرویز حاجی

دانش، ميراثى گرانبها، و آداب، زيورهاى هميشه تازه، و انديشه، آيينه اى شفاف است. حضرت امام علی (ع)

پرویز حاجی
پرویز حاجی

جانم

اوست-نشسته-در-نظرd.jpg
پرویز حاجی
پرویز حاجی

جانم

7447b5e6c06e90f80764382506fd7b7f.jpg
پرویز حاجی
پرویز حاجی

جانم

10469358_1482156648668805_2208835095600118875_n.jpg
پرویز حاجی
پرویز حاجی

در هوایت بی قرارم روز و شب سر ز پایت بر ندارم روز و شب

صفحات: 1 2