یافتن پست: #آدمهــــــــــاست

davood
davood
از یــہ ##جــــــــــایی بہ بـــــعد
ســـــخت ترین ڪـــــار
ڪــــــــــردن
آدمهــــــــــاست .
davood
davood
سڪـــــــــــــــوت ،،،
بزرگـــــترین اشتبـــــاه
وقتـــــی اے به سراشیــــــــــبے ،،،
رسیــــــــــده اســـــت
وقــــــــــتے ے زیــــــــــادے براے ،،،
و ناگفــــــــــتہ اے براے شنیــــــــــدن
هســــــــــت .،،،
بیرحمـــــــــــــــانہ تریـــــن ،،،

دیدگاه · 1399/03/9 - 12:08 در A-D-M

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ