یافتن پست: #آمــدم

∂ғάяί
∂ғάяί
حــواســم را کنم
افــتــاد پــیــش
حالا مــانــده ام و کـه می پــرســنــد
کـجــاســت؟
مــگــر...IMG_20211122_053952_171.jpg
∞♡ خورشید ♡∞
∞♡ خورشید ♡∞

تــا بــه خــودم آمــدمــ
خــرداد از راه رســیــد
و گــفــتــنــد : بــرگــه ها بــالــا
نــانــوشــتــه ها مــانــد در دلــمــ
از تــو
از
از انــتــظــار ... {-35-}

∞♡ خورشید ♡∞
∞♡ خورشید ♡∞
دوســتــتــت دارم ،نــمــے دانــم ،چــرایــش را نــپــرســ
اتــفــاقــےســپــردم مــاجــرایــش را نــپــرســ

بــارها بــاریــده ام در ڪــوچــه هاے بــے ڪــســیــ
در هواے بــودنــت ،امــا ڪــجــایــش را نــپــرســ

آســمــانــت را حــریــم صــحــن آغــوشــم بــڪــنــ
چــون بــه پــرواز آمــدم حــال و هوایــم را نــپــرســ

زنــدگــے طــعــم غــزل از اســتــڪــان حــافــظ اســتــ
فــال مــن خــوش نــیــســت بــے تــو ،مــحــتــوایــش را نــپــرســ...

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ