یافتن پست: #احسان_خـواجـه_امیـر

♡عطی♡
♡عطی♡

ے

گفتند ڪجاست یارت
گفتم درون سینہ ام
گفتند نـامش
گفتـم درد ...

‌‌

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ