یافتن پست: #افکار_مثبت

رامین
رامین
هیچکس برای کمک نخواهد آمد. ....
خودت را کشف کن....
بال هایت برای رشد نیاز به باور تو دارد...
باور کن خودت را که همه چیز هستی..
آنگاه پرواز خواهی کرد به ژرفای آرامش..

photo_2019-07-21_18-27-12 (2).jpg

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ