یافتن پست: #امید_تو

baran
baran

اِلٰهی ما قَطَعتُ رَجائِی مِنکَ...
هرگز رشته ی امید از تو قطع نمی شود

***یاری ام کن همیشه به زندگی کنم...
4391-15.png

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ