یافتن پست: #امیرعباس_خالقوردی

ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
نمیدانی چه "لذتی" دارد
فشرده شدن در تنگنای آغوشت
وقتی مرا محکم می‌فشاری و در گوشم
می‌گویی "دوستت دارم"
"احساس" میکنم
مالک تمام عاشقانه های جهانم...
︶‿︶
︶‿︶
نمیدانی چه "لذتی" دارد
فشرده شدن در تنگنای آغوشت
وقتی مرا محکم می‌فشاری و در گوشم
می‌گویی "دوستت دارم"
"احساس" میکنم
مالک تمام عاشقانه های جهانم...
︶‿︶
︶‿︶
نمیدانی چه "لذتی" دارد
فشرده شدن در تنگنای آغوشت
وقتی مرا محکم می‌فشاری و در گوشم
می‌گویی "دوستت دارم"
"احساس" میکنم
مالک تمام عاشقانه های جهانم...
︶‿︶
︶‿︶
نمیدانی چه "لذتی" دارد
فشرده شدن در تنگنای آغوشت
وقتی مرا محکم می‌فشاری و در گوشم
می‌گویی "دوستت دارم"
"احساس" میکنم
مالک تمام عاشقانه های جهانم...
︶‿︶
︶‿︶
نمیدانی چه "لذتی" دارد
فشرده شدن در تنگنای آغوشت
وقتی مرا محکم می‌فشاری و در گوشم
می‌گویی "دوستت دارم"
"احساس" میکنم
مالک تمام عاشقانه های جهانم...
︶‿︶
︶‿︶
نمیدانی چه "لذتی" دارد
فشرده شدن در تنگنای آغوشت
وقتی مرا محکم می‌فشاری و در گوشم
می‌گویی "دوستت دارم"
"احساس" میکنم
مالک تمام عاشقانه های جهانم...
ROZ
ROZ
شعر یعنـی تو

که آرامـش احوال منی


d9f4e61820df4bbf1647e1d7d01cf60f-425 - Shortcut.lnk

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ