یافتن پست: #اوشو-میگوید

zohreh
zohreh

"با باد به رقص درآیید.
‏در زیر باران برقصید.
‏با درختان به رقص درآیید.
‏تا دریابید که دین فقط آن نوشته‌های کتاب مقدس نیست
‏بلکه در سرتاسر هستی گسترده شده است...
زلف را شانه مزن،شانه به رقص آمده است

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ