یافتن پست: #ای-دوست

zohreh
zohreh

...

صمیمانه حرفم را بپذیر

از نگران شدن برای آدمایی که

نگرانت نیستن دست بردار...

تنهایی
دیدگاه · 1400/09/1 - 09:02 11 +

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ