یافتن پست: #باران-عاشقی

∂ғάяί
∂ғάяί

که می بارد تمام های

از فریاد است که می گویم:

تنها نیستم , تنها ...


IMG_20211225_235032_568.jpg

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ