یافتن پست: #با_معرفت

Dream_way
Dream_way
همیشه که لازم نیست خوب باشیم،
تابقیه دوستمون بمونن یادوسمون داشته باشن،
گاهی هم لازمه سازخودمونو بزنیم اصن حتی بدباشیم،
کسایی که تواون دقایق کنارمونن اسمشون میشهمیشهمیشه
بقیه روبریزین دور ...

[لینک ضمیمه]

IMG_20190908_030815_723.jpg

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ