یافتن پست: #بلیتم

davood
davood
هیچ اۍ از تو
نمۍڪند
اما پرده به پرده
سۍنما مۍشوۍ
نڪند تمام شود
و از تو بۍ بمانم
ڪه خریدۍ
خودت را برایم !
دیدگاه · 1400/06/11 - 19:03 در A-D-M 6 +

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ