یافتن پست: #بندهایـــــــم

davood
davood
نیستم
اما پروازم را نمۍتوانم ڪنم
را باز ڪنید
میخواهم از عبور ڪنم
به سوۍ !
دیدگاه · 1400/06/15 - 00:53 در A-D-M 10 +

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ