یافتن پست: #بنیامین_دیلم

برکه(فرشته)
برکه(فرشته)

چنان دلبسته ام کردی
که با چشم خود دیدم

خودم میرفتم اما
سایه ام با من نمی آمد


برکه(فرشته)
برکه(فرشته)

چنان دلبسته ام کردی
که با چشم خود دیدم

خودم میرفتم اما
سایه ام با من نمی آمد


تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ