یافتن پست: #تا_چراغانی_کنم

Elshan
Elshan

دوستت می دارم ومی کنم
خلق می دانند و من انکار ایشان می کنم
من تا از گریبان سر کشید
از غم رسوا شدن سر درگریبان می کنم
ای شگرف،ای ژرف،ای پرشور،ای
دروجودت خویش راچون قطره ویران می کنم
راه تو را هر شامگاه
اشک شوقی نو به نو آویز مژگان میکنم
زان نگاه کهربایی چارهاست
هرچه میخواهی بگوآن می کنم آن می کنم


تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ