یه جوجه تیغی با یه فیل ازدواج می کنه

می دونی بچه شون چی میشه؟

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.