یافتن پست: #تنــــــــــها

davood
davood
ڪلام به دلها می نشیند
نه ڪم ڪم بلڪه یڪجا می نشیند
خدا ،، با گفتگو ڪن
ڪه تنها پیش می نشیند ـ

دیدگاه · 1400/01/31 - 00:43 در A-D-M
davood
davood
همه چیز رو ،،،
حاضـــــــر و میخواهند و
چون فروشگاهی نیست ڪه بخــــرند !
پـــــس همه مانده انـــــــــد !!!

دیدگاه · 1399/08/30 - 22:37 در A-D-M
davood
davood
یـــــــــــــڪ نفــــر ، ، !
بـــا ها و مــهتـــــاب هـــــــا
یــــــــــــڪنفر تنــــــــــهاســـت ـ ـ ـ

دیدگاه · 1399/08/19 - 01:21 در A-D-M
davood
davood
عشـــــــــــــــــــــــــــــــــــق ، ، ،
ڪـــــــردن نیســـــــت ،،!
بخشــــــــــــــــــــــــــــــــش ڪــــــردن اســـــــــت
تمــــــــــــــــــومش ڪــــــردن نیســــــــت
ڪــــــردن اســــــــت
دیـــــــدن نیســــــــت ، ڪـــردن اســـت
جـــــــــا زدن و ڪـــــــــــــنار ڪشیــــــــدن نیســـــــــــت
ڪــــــــردن و ،،،
ادامـــــــــــــــه دادن است
حـــــــــــــــــــتۍ ـ ـ ـ ـ ـ
دیدگاه · 1399/05/18 - 21:41 در A-D-M
davood
davood
جــــــــــاے خــــــــــالے ،،،
اولــــــــــش ،،،
بعــــــــــدش ،،،
بعــــــــــدش و عـــــادت وعادت
بعــــــــــد از آن ،،،
لــــــــــذت از
واون وقـــــتہ ڪـــہ دیـــــگہ ،،،
اصـــــلا بــــــــــرات
مــــــــــهم نیســـــت ....
دیدگاه · 1399/03/13 - 01:08 در A-D-M
mohammad
mohammad

هزاران دستـــــــ هم به سویم دراز شود !
پــــــــس خواهم زد…
تنــــــــــها …
تمنای دستان تـــــــــــو را دارم …

mohammad
mohammad

هزاران دستـــــــ هم به سویم دراز شود !
پــــــــس خواهم زد…
تنــــــــــها …
تمنای دستان تـــــــــــو را دارم …

******

جملات سنگین عاشقانه

مجید f45
مجید f45

هزاران دستـــ هــــم به سویم دراز شود !!!

پــــــــس خواهم زد…

تنــــــــــها …

تمنای دستان تـــــــــــو را دارم …

آیلار دختری در مزرعه
آیلار دختری در مزرعه

هزاران دستـــــــ هم به سویم دراز شود ! پــــــــس خواهم زد… تنــــــــــها … تمنای دستان تـــــــــــو را دارم …

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ