یافتن پست: #تووییت


همونجا که ابی میگه:
«همین خوبه که با اینکه سراغ از من نمیگیری
ولی تاحرف من میشه یه لحظه تو خودت میری...»

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ