یافتن پست: #تڪامل

davood
davood
از این قهدرآمیز
بیا به عالم خوب برگردیم
و ڪودڪانه بخوانیم معصیت است
بیا ڪه معترف و شویم
و ارتفاع را تا قله اش بپیمائیم ـ
دیدگاه · 1400/06/17 - 01:23 در A-D-M 10 +

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ