یافتن پست: #جان_اشتاین_بک

آرش
آرش
قدرت فاسد نمی‌کند،
ترس است که فاسد می‌کند،
ترس از دست دادن قدرت...!
IMG_20200126_234907.jpg
jd
jd
پدرم عقیده داشت که:
یک زن نیرومند،
می‌تونه از یک مرد هم قوی‌تر باشه.
مخصوصاً اگر توی دلش،
عشق هم باشه!
فکر می‌کنم یک زن عاشق،
تقریبا نابود نشدنی باشه...

n.r
JD
ROZ
ROZ
گاهی آدم به دروغ متوسل میشود تا طرف را نیازارد،
ولی فکر نمی‌کنم اثرش ثمر بخش باشد، درد شدید ناشی از شنیدن حقیقت ناپدید میشود،
حال آنکه درد عذاب‌آور دروغ باقی می‌ماند، این دردی است که آدم را می‌خورد .

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ