یافتن پست: #جهنم

eryt
eryt
میگن اینقدر خوب باش که اگه اشتباهی بردنت جهنم خوده شیطون ببردت بهشت.
eryt
eryt
میگن اینقدر خوب باش که اگه اشتباهی بردنت جهنم خوده شیطون ببردت بهشت.
eryt
eryt
میگن اینقدر خوب باش که اگه اشتباهی بردنت جهنم خوده شیطون ببردت بهشت.
eryt
eryt
میگن اینقدر خوب باش که اگه اشتباهی بردنت جهنم خوده شیطون ببردت بهشت.
eryt
eryt
میگن اینقدر خوب باش که اگه اشتباهی بردنت جهنم خوده شیطون ببردت بهشت.
eryt
eryt
میگن اینقدر خوب باش که اگه اشتباهی بردنت جهنم خوده شیطون ببردت بهشت.
eryt
eryt
میگن اینقدر خوب باش که اگه اشتباهی بردنت جهنم خوده شیطون ببردت بهشت.
eryt
eryt
میگن اینقدر خوب باش که اگه اشتباهی بردنت جهنم خوده شیطون ببردت بهشت.
eryt
eryt
میگن اینقدر خوب باش که اگه اشتباهی بردنت جهنم خوده شیطون ببردت بهشت.
eryt
eryt
میگن اینقدر خوب باش که اگه اشتباهی بردنت جهنم خوده شیطون ببردت بهشت.
eryt
eryt
میگن اینقدر خوب باش که اگه اشتباهی بردنت جهنم خوده شیطون ببردت بهشت.
eryt
eryt
میگن اینقدر خوب باش که اگه اشتباهی بردنت جهنم خوده شیطون ببردت بهشت.
eryt
eryt
میگن اینقدر خوب باش که اگه اشتباهی بردنت جهنم خوده شیطون ببردت بهشت.
eryt
eryt

میگن اینقدر خوب باش که اگه اشتباهی بردنت جهنم خوده شیطون ببردت بهشت.

majid
majid
تا دلم همنفس غــم نشده ساده بیا
فرصت گریه فراهم نشده ساده بیا

از بدِحادثه هرچند کمی خسته شدیم
چیزی از ارزشمان کم نشده ساده بیا

بین ما فاصله بیداد نکرده ست هنوز
خانه همرنگ جهنم نشده ساده بیا

تا زمانی که درختان تنومند بهشت
خسته از حضرت آدم نشده ساده بیا

من صدای تپش قلب تو را می شنوم
هفته ها رفت و منظم نشده ساده بیا

تا معمای غزل بیشتر از حــــدّ مجاز
سخت و پیچیده و مبهم نشده ساده بیا
صفحات: 2 3 4 5 6

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ