یافتن پست: #جوجو_مویز

رضاا
رضاا

آپلود عکس
هیچ اشکالی ندارد احساساتی داشته باشیم که دیگران چیزی از آن درک نکنند

هر کسی سفر خودش را می رود

ROZ
ROZ
جاده‌ای که انسان
برای خروج از غم و اندوه در آن سفر می‌کند
هرگز مستقیم نیست...
روزهای خوب و روزهای بد وجود دارند.
اگر امروز یک روز بد است،
مثل پیچ جاده، باید از آن عبور کرد
و به سلامت به مقصد رسید...

من_پس_از_تو
236x246_1549081642368923.jpg

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ