یافتن پست: #حافظ_شیرازی

∞♡ خورشید ♡∞
∞♡ خورشید ♡∞
در دایره قسمت ما نقطه تسلیمیم

لطف آنچهاندیشی

حکم آنچهفرمایی ... {-35-}

دیدگاه · 1400/09/5 - 16:03 در A-D-M 7 +
∞♡ خورشید ♡∞
∞♡ خورشید ♡∞

مدامم مست می دارد

نسیم جعد گیسویت

خرابم می کند هر دم
فریب چشم جادویت ... {-35-}

دیدگاه · 1400/07/12 - 17:07 در A-D-M 6 +
∞♡ خورشید ♡∞
∞♡ خورشید ♡∞
1 دیدگاه · 1400/05/1 - 23:31 در A-D-M 13 +
∞♡ خورشید ♡∞
∞♡ خورشید ♡∞
قانع

به خیالی زبودیم ... {-35-}
دیدگاه · 1399/07/13 - 13:29 در A-D-M 7 +
∞♡ خورشید ♡∞
∞♡ خورشید ♡∞
سخن این است

که ما بینخواهیم حیات ... {-35-}
دیدگاه · 1399/05/16 - 19:54 در A-D-M 6 +
∞♡ خورشید ♡∞
∞♡ خورشید ♡∞

ولی دل را تو آسان بردی از من ...

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ