یافتن پست: #حــواســت

∂ғάяί
∂ғάяί
حــواســم را کنم
افــتــاد پــیــش
حالا مــانــده ام و کـه می پــرســنــد
کـجــاســت؟
مــگــر...IMG_20211122_053952_171.jpg

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ