یافتن پست: #حڪایت

davood
davood
از این قهدرآمیز
بیا به عالم خوب برگردیم
و ڪودڪانه بخوانیم معصیت است
بیا ڪه معترف و شویم
و ارتفاع را تا قله اش بپیمائیم ـ
دیدگاه · 1400/06/17 - 01:23 در A-D-M 10 +
♛↣.Ѧყℓสя.↢♛
♛↣.Ѧყℓสя.↢♛
زندگے حڪایت
قدیمے ڪوهستان است
هرچہ را ڪہ صدا ڪنے
همان را میشنوے
پس بہ نیڪی صدا ڪن
تا بہ نیڪےبہ تو پاسخ دهد

♡عطی♡
♡عطی♡
**

به بزرگے گفتند:
هےچ ندیدم ڪه از ڪسے غیبت ڪنے
گفت: از خود خشنود نیستم، تا به نڪوهش دیگران بپردازم.

‌الحڪایات
‌الله_ڪاشانی

**
Eli
Eli
حڪایت عجیبے است
رفتار مارا خداوند مےبیند و مےپوشاند
مردم نمےبینند و فریاد میزنند...

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ