یافتن پست: #خدا-همیشه-هست

داتام
داتام
از هــر دستے بدے از همون دست پس ميگيرےﻣﮕﺮ مےﺷﻮﺩ
قلبے ﺭﺍ بشکنے ﻭ قلبت شکسته ﻧﺸﻮد؟!
ﻣگر مےﺷﻮﺩچشمے ﺭﺍگرﯾﺎﻥ کنے ﻭ ﭼﺸﻤﺖ ﮔﺮﯾﺎﻥ ﻧﺸﻮﺩ؟!
مگر می شود؟

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ