یافتن پست: #خواجه_عبدالله_انصاري

Amirkheirkhah33747
Amirkheirkhah33747

‍ الهــــي هر شادي که بي تو است اندوه است هر منزلي که نه در راه تو است زندان است هر دل که نه در طلب تو است ويران است يک نفس با تو بدو گيتي ارزان است يک ديدار از تو به هزار جان رايگان است

دیدگاه · 1400/08/30 - 12:22 7 +

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ