یافتن پست: #خودڪار

davood
davood
هیچ اۍ از تو
نمۍڪند
اما پرده به پرده
سۍنما مۍشوۍ
نڪند تمام شود
و از تو بۍ بمانم
ڪه خریدۍ
خودت را برایم !
دیدگاه · 1400/06/11 - 19:03 در A-D-M 6 +
davood
davood
هیچ اۍ
از خود نمایۍ نمۍڪند
سۍ نما مۍشوۍ
نڪند بلیطم شود
و از تو بۍخبر بمانم
، ، ،
خودڪار ڪه
خودت را
برایم ـ
ناهیدیوسفی
2 دیدگاه · 1400/04/22 - 00:38 در A-D-M 12 +
davood
davood
ڪه نمےنویســـــــــــد
فــــــــــــــــندڪۍ ڪه نمےشــــــود
ڪه زیر باران قدم مےزنــــــد
دیدگاه · 1399/11/2 - 22:32 در A-D-M 5 +
davood
davood

ذوقراکجابردے،ڪ بعدازرفتنت،عشق وودفترو

آرامم نڪرد،،؟
دیدگاه · 1399/08/3 - 01:55 در A-D-M 9 +

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ