یافتن پست: #خیام-نیشابوری

داتام
داتام
شادی بطلب که حاصلِ عمر دمی است،
هر ذرّه ز خاکِ کیقبادی و جَمی است،
احوالِ جهان و اصلِ این عمر که هست،
خوابی و خیالی و فریبی و دمی است.
photo_2021-11-21_19-48-44.jpg
2 دیدگاه · 1400/08/30 - 19:48 در اریا 6 +
نرگس
نرگس

#حکیم-خیام-نیشابوری...

اشعار-خیام.jpg

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ