یافتن پست: #درد-نوشته

∂ғάяί
∂ғάяί
IMG_20220105_071124_608.jpg
∂ғάяί
∂ғάяί
هنوز هم میشوم
دلتنگ که به عکس می زنم
گوشه ای از را کند...IMG_20220105_070334_993.jpg
∂ғάяί
∂ғάяί
IMG_20211213_091933_800.jpg
∂ғάяί
∂ғάяί
IMG_20211213_060716_721.jpg
∂ғάяί
∂ғάяί
مجبوری
برای کردن دیگران
را نشان بدهی
چه حیف که غوغاست...
IMG_20211210_165444_535.jpg

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ