یافتن پست: #درڪـــــــــــــ

♡عطی♡
♡عطی♡
‌‌خــــــــــدای مــــــــــرگ
ﺑُﻐــــــــﺾ دﺍﺭمـ ﺭِﻓﯿــــــــــﻖ !!!
دﺳــــــــــﺖ ﻫﺎیمـ ﺭﺍ ﻣﯿﮕﯿــــــــﺮے؟؟؟؟
ﺳــَـــــﺮَمـ ﺭﺍ ﻣﯿﭽَﺴﺒﺎنے بــَﺮ ﺳــﯿﻨِﻪ ﺍﺕ؟؟؟؟
ﺍجاﺯﻩ میدهے ﺧﯿـــــﺲ ڪنمـ ﺗَﻨَــﺖ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍَﺷڪــــــــــ ﻫﺎﯾــﻢ؟
ﺑُـــــﻐﺾ دﺍﺭَمـ ﺭﻓـــــــﯿﻖ !!
ﮔــــــــﻮﺵ ﻣﯿﺴــِــــﭙﺎﺭﯼ ﺑﻪ ﻫـــِـﻖ ﻫــِــﻖ ﻫـــــﺎیمـ؟؟
ﻣــــــَـــﺮﺍ ﻣـﯿﺒﺮے ﺑِﻪ ﯾِڪ ﺟـــــــﺎﯼِ دﻭﺭ؟؟؟
دﻋـــــــﻮﺗَﻢ ﻣﯿڪـــــنے ﺑـــــﻪ ﯾِڪ ﺁﻏـــــــــﻮﺵ؟؟
درڪــــــــــــــمـ خواهے ڪَرد؟؟؟
ﻣﯿـــــــﺸﻮد ﺁﺧﺮﺵ همـ ﺍﺷــــ
davood
davood
عشـــــــــــــــــــــــــــــــــــق ، ، ،
ڪـــــــردن نیســـــــت ،،!
بخشــــــــــــــــــــــــــــــــش ڪــــــردن اســـــــــت
تمــــــــــــــــــومش ڪــــــردن نیســــــــت
ڪــــــردن اســــــــت
دیـــــــدن نیســــــــت ، ڪـــردن اســـت
جـــــــــا زدن و ڪـــــــــــــنار ڪشیــــــــدن نیســـــــــــت
ڪــــــــردن و ،،،
ادامـــــــــــــــه دادن است
حـــــــــــــــــــتۍ ـ ـ ـ ـ ـ
دیدگاه · 1399/05/18 - 21:41 در A-D-M

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ