یافتن پست: #در_کلیه_ها_و

ROZ
ROZ
در این زندگی که‌ گاه گداری مثل
پهنه ی یک زمین بایر
فاقد هرگونه تابلوی راهنما٬
معلق بین همه ی گریزراه ها
و افق های گمشده به نظرتان‌ میآید.
دوست داریم به نقطه ای معروف
یا یک ‌نشانی آشنا دست پیدا کنیم٬
همه چیز را در نوعی دفتر رسمی
به ثبت برسانیم،
تا هرگز احساس نکنیم
بی مهابا و‌ کورکورانه جلو‌ میرانیم.
پس پیمان دوستی میبندیم،
و میکوشیم آشنایی های زودگذر و میرنده‌ را
به یادماندنی و‌ پایا تبدیل کنیم.
چه حقی ست که به خود میدهیم
و‌ با زور و‌ هر راه غیرقانونی
وارد زندگی دیگران میشویم
تا بعد با و خودپسندی ‌مان٬
خود را چون تیغ جراحی
‌_قلب_هایشان_فرو‌_کنیم.
از کتابِ در کافه ی جوانی گم شده

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ