یافتن پست: #دلم_برات_تنگ_شده

asal
asal

@ms32


شاید اگر بہ عقب برمےگشتم
طور دیگرے زندگے مےڪردم، طور دیگرے نفس مےڪشیدم
و طور دیگرے دنیا را مےدیدم
اما باز هم براے دیدنت مےآمدم

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ