دﺧــتره ﺍﺳـــﺘﺎﺗﻮﺱ ﺩﺍﺩﻩ :

دلم هوس هلو کرده:|

300 ﻫﺰﺍﺭ ﺗــــــــﺎ ﻻﯾﮏ ﺧـــﻮﺭﺩﻩ |:

3000 ﺗــــﺎ ﮐـــﺎﻣﻨﺖ ﮔﺮﻓﺘــــﻪ:|

ﯾﻪ ﺳـــﺮﯾـــﺎ ﻫﻢ ﭘــــﺎﯼ ﭘﺴﺖ جوﻥ ﺩﺍﺩﻥ !

ﯾﻪ ﺳـــﺮﯼ هم ﺍﺷﮏ ﺷـــﻮﻕ ﺭﯾـــﺨﺘﻦ !

ﺍﻭﻧــﻮﺥ ﻣﻦ ﺍﯾـــﻦ ﺟـــﺎ مثلِ ﺷــﺎﻃﺮ ﻧــﻭﻧﻮﺍ تــﻨﺪ ﺗنـﺪ ﭘﺴﺖ ﻣﯿـﺰﺍﺭﻡ ﮐﺴـﯽ نظر نمیده:|