یافتن پست: #دچــــــار

︶‿︶
︶‿︶
راستی در میانِ این همه اگر،
تو چقدر بایدی❤️
دیدگاه · 1399/04/12 - 19:48 در D O C H A R 13 +
︶‿︶
︶‿︶
باید بلد شد
گذشتن از بعضی آدم ها را !
گذشتن از تمامِ وابستگی هایِ عذاب آور و
دلبستگی هایِ اشتباهی را ...
باید بی رحم بود
چشم رویِ همه چیز بست و عبور کرد .
تک تکِ خاطراتِ خوبِ گذشته را به بادِ سرکشِ فراموشی سپرد و رفت .
گاهی ، چاره ای بهتر از رفتن نیست !
ماندن به پایِ بعضی آدم ها
پیر و فرسوده ات می کند ...
دیدگاه · 1399/04/12 - 19:44 در D O C H A R 11 +
︶‿︶
︶‿︶
گفته بودم که تو را دوست ندارم دیگر
عشق آنجا که عمیق است به حاشا برسد...
| احسان افشاری |
دیدگاه · 1399/04/12 - 19:37 در D O C H A R 11 +
︶‿︶
︶‿︶
آنـکه دریابد چه می‌گـویم کجاست ؟!

‌مشیری
دیدگاه · 1399/04/12 - 19:35 در D O C H A R 10 +
︶‿︶
︶‿︶
یک روز می آیی که من دیگر دچـارت نیستم
از صـبر ویرانم ولی چـشم انتظارت نیسـتم ..
دیدگاه · 1399/04/12 - 19:34 در D O C H A R 10 +
︶‿︶
︶‿︶
شراب خون‌ دلم میخوری و نوشت بٰاد
دگر به سـنگ چرا می زنی پیاله ی من ..

| هوشنگ ابتهاج |
دیدگاه · 1399/04/12 - 19:31 در D O C H A R 9 +
︶‿︶
︶‿︶
گر گوهری بِه از جانُ ممکن بُوَد،تو آنی..
| سعدی |
دیدگاه · 1399/04/12 - 19:29 در D O C H A R 9 +
︶‿︶
︶‿︶
حرف را می شود از حنجره بلعیدو نگفت
وای اگر چشم بخواند غم نا پیدا را....
| مهدی فرجی |
دیدگاه · 1399/04/12 - 19:27 در D O C H A R 9 +
︶‿︶
︶‿︶
جوانیم در این امـید پیر شد
نیـامدی و دیـر شد ..
دیدگاه · 1399/04/12 - 19:19 در D O C H A R 8 +
︶‿︶
︶‿︶
ای یاد توام مونس در گوشه تنهایی ..
دیدگاه · 1399/04/12 - 19:18 در D O C H A R 7 +
︶‿︶
︶‿︶
دیدگاه · 1399/04/12 - 19:11 در D O C H A R 8 +
︶‿︶
︶‿︶
برای همه خوب باش‌ !
آنکس که فهمید همیشه در کنارت خواهد بود و آنکس که نفهمید ، روزی دلش برای تمام خوبی‌هایت تنگ می‌شود ...
دیدگاه · 1399/04/12 - 19:07 در D O C H A R 7 +
︶‿︶
︶‿︶
نمی‌دانم مرا بی‌تو چه شد،
که دیگر آن منِ سابق نشد.
دیدگاه · 1399/04/12 - 19:06 در D O C H A R 7 +
︶‿︶
︶‿︶
کاش ،
گلدان پشت پنجره‌ات بودم ...
هی زرد می‌شدم ؛
هی غصه‌ام را می‌خوردی ...!
دیدگاه · 1399/04/12 - 19:05 در D O C H A R 6 +
︶‿︶
︶‿︶
عجيب نيست
عاشقش شدم كه بيايد
قهرش آمد
نبودنش آمد
نيامدنش آمد
خودش كه بايد بيايد نيامد
دیدگاه · 1399/04/12 - 19:04 در D O C H A R 7 +
صفحات: 1 2 3 4 5

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ